GDPR

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše soukromí i osobní údaje jsou pro nás důležité a ve vztahu k našim klientům se řídíme příslušnými právními předpisy a standardy. Následující text Vám poskytne přehled o tom, jakým způsobem a za jakými účely nakládá společnost Tohle JE galerie s Vašimi osobními údaji, které nám poskytujete ať již přímou interakcí se zaměstnanci galerie, při prodeji, nákupu děl, při návštěvě vernisáží, výstav a či jinými způsoby.

Tím, že nám poskytnete Vaše osobní údaje, souhlasíte se zpracováním a správou poskytnutých údajů k účelům a za podmínek stanovených níže. Všechny Vaše osobní údaje, které od Vás obdržíme, budou shromážděny, uloženy a použity v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „Nařízení“) a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jako „Zákon“).

Správcem osobních údajů je společnost Tohle JE galerie s. r. o., IČO: 08696322, se sídlem Rybníček 36, Vyškov, 682 01; zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp. zn. C 114923 (dále jako „Správce“).

Osobní údaje jsou informace, které Vás mohou identifikovat jako žijícího jedince, ať už samy o sobě, nebo ve spojení s dalšími informacemi.

Můžeme shromažďovat následující osobní údaje:
Identifikační údaje, které mohou zahrnovat – jméno, příjmení, titul, datum narození, RČ , číslo OP.
Kontaktní údaje, které mohou zahrnovat – korespondenční / fakturační adresu, email, telefonní číslo.
Platební a transakční údaje, které zahrnují zejména – bankovní a platební údaje, historii objednávek, plateb a pohledávek.
Marketingová data zejména zahrnují: Vaše preference ve vztahu k marketingovým materiálům Správce a preferovaný způsob komunikace, historii Vašich objednávek, Vaše zájmy a preference týkající se služeb a produktů, které u nás poptáváte, zpětnou vazbu, účast na akcích.

K jakému účelu Vaše osobní údaje zpracováváme:
Vaše identifikační, platební a kontaktní údaje užíváme ke zpracování objednávky, k jednání o uzavření, změně nebo plnění smlouvy
Vaše osobní údaje užíváme pro plnění našich zákonných povinností a pro ochranu našich oprávněných zájmům
V případě, existence oprávněného zájmu nebo získáme-li k tomu odpovídající souhlas, můžeme využít kontaktní údaje (email) k zasílání marketingových sdělení o našich činnostech, zboží či událostech, které Vás dle našeho názoru mohou zajímat.
Vaše kontaktní údaje můžeme dále využívat pro zajištění naší vzájemné komunikace a pro účely umožnění výkonu Vašich práv v souvislosti s ochranou osobních údajů
pro další specifické účely, pro které jsme získali Váš souhlas.

Vaše osobní údaje uchováváme jen po tu dobu, dokud trvá některý z výše uvedených účelů zpracování a následně jen po dobu a za podmínek v souladu s příslušnými právními předpisy.

Vaše osobní údaje můžeme v některých případech zpracovávat i bez Vašeho souhlasu, ale pouze pokud:
je to nezbytné k poskytnutí služby či produktu (splnění smlouvy uzavřené mezi Vámi a námi);
je to nezbytné k plnění právních povinností, které pro nás vyplývají z obecně závazných právních předpisů;
je to nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů (např. k přímému marketingu).
Možnost a zákonnost takového zpracování vyplývá přímo z platných právních předpisů a Váš souhlas k tomuto zpracování není potřeba.

PROTI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO ÚČELY PŘÍMÉHO MARKETINGU MŮŽETE KDYKOLI VZNÉST NÁMITKU A VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE BUDOU VYMAZÁNY.

PROTI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ Z DŮVODU OPRÁVNĚNÝCH ZÁJMŮ SPRÁVCE MŮŽETE KDYKOLI VZNÉST NÁMITKU A OSOBNÍ ÚDAJE BUDOU VYMAZÁNY, pokud správce neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad VAŠIMI zájmy nebo právy.

Bezpečnost a poskytnutí Vašich osobních údajů dalším osobám:
Vaše osobní data se zavazujeme zabezpečit a zabránit jejich neoprávněnému užití nebo zveřejnění. S Vašimi osobními údaji budou nakládat pracovníci společnosti Tohle JE galerie pověření zabývat se Vaší smlouvou. Pokud je to nezbytné pro uzavření a plnění smlouvy, či pro ochranu našich zákonných zájmů, můžeme Vaše osobní údaje poskytnout třetí straně relevantní v našem smluvním vztahu. Jedná se zejména o poštovní a dopravní společnosti, zajišťující doručení Vámi koupeného zboží, o zprostředkovatele Vašich plateb, osoby pomáhajícím nám se správou smluv apod. Přístup těchto osob a zpracování Vašich osobních údajů třetí stranou bude vždy prováděno za podmínek stanovených právními předpisy.

V případě podezření z trestné činnosti nebo ohrožení našich zájmů poskytneme Vaše osobní údaje jiným osobám v souladu s příslušnými právními předpisy (tj. finančním úřadům, policii apod.)

11. 10. 2019